Miljöpåverkan vid primärproduktion av kött

Miljöpåverkan vid primärproduktion av kött

Husdjursproducenterna har nyckelrollen när det gäller köttproduktionens miljöpåverkan. Produktionskedjan har utvecklats och nya åtgärder har tagits i bruk på gårdarna. Två centrala frågor med tanke på miljön är resursanvändningens effektivitet och förhållandet mellan insats och avkastning.

Minimering av miljöpåverkan på gårdsnivå innebär gårdsspecifika lösningar. Ett exempel är att användningen av bioenergi har ökat på kalkongårdarna. Efter att gårdarna tagit i bruk uppvärmning med flis används oljeeldning oftast bara som reservvärme.

Viktiga åtgärder för att minska kolavtrycket inom åkerbruket är att sköta om jordens bördighet, tillämpa god odlingspraxis, höja skördenivån, öka andelen växttäcke och använda preciserad gödsling. Det är också viktigt att hantera gödseln rätt (lagring, spridning och annan användning). Också miljöersättningen, som betalas åt jordbrukare som beaktar miljöverkningarna i sina odlingsåtgärder, styr jordbruket mot minskad miljöpåverkan.

Foderproduktionen har en stor betydelse inom husdjursproduktionen, både ekonomiskt och med tanke på miljön. Man fokuserar på att utfodra djuren på ett balanserat och systematiskt sätt, med beaktande av djurens näringsmässiga behov i olika åldrar. Vid utfodringen av kalkoner har helkornssäd som odlats på gården en viktig roll.

Länsi-Kalkkuna stödjer en hållbar utveckling inom primärproduktionen genom att erbjuda producenterna expert- och rådgivningstjänster för utveckling av produktionsgårdarna.

Djurens välmående

Djurens välmående

För oss på Länsi-Kalkkuna är det viktigt att djuren har det bra - det följer våra etiska principer och stödjer en hållbar utveckling och möjliggör en lönsam produktion.

Djurens hälsa och välmående baserar sig i första hand på uppfödarnas yrkesskicklighet, god djurskötsel, systematisk utfodring och kontroll över miljön.

Länsi-Kalkkuna har utarbetat skötselanvisningar till hjälp för uppfödarna. De innehåller tydliga instruktioner om kalkonernas skötsel, utfodring, kontroll över uppfödningsmiljön och hälsovården. Uppfödarna förutsätts följa instruktionerna. Länsi-Kalkkunas specialister på primärproduktion samarbetar tätt med uppfödarna för att förbättra djurens välmående.

Hörnstenarna i strävandena efter att följa upp och utveckla djurens välmående är transparens, öppenhet och spårbarhet: vi känner till ursprunget, uppfödningstiden, utfodringen och skötseln för varje djur.

Nästan alla kalkonuppfödare har ingått förbindelse om ersättning för fjäderfänas välmående. Ersättningen betalas för åtgärder som främjar djurens välmående och som överskrider den lagstadgade nivån. När djuren mår bra förbättras också produkternas kvalitet och det ekonomiska resultatet. Friska djur innebär också lägre läkemedelskostnader.

Smittsamma djursjukdomar bekämpas systematiskt enligt anvisningar av ETT rf dvs. Djurens hälsa rf.

Produkternas säkerhet

Produkternas säkerhet

God och hälsosam mat är resultatet av en produktion där köttet kommer från friska, finländska husdjur, djuren äter rent foder som till största delen består av inhemsk spannmål och produktionen är trygg och noga övervakad.

Kalkonerna föds upp på Länsi-Kalkkunas 35 kontraktsgårdar. Vi känner till ursprunget, uppfödningsförhållandena och utfodringen för varje kalkon. Spårbarheten borgar för att köttet är säkert. Med dess hjälp kan vi begränsa eventuella hot mot livsmedelssäkerheten och säkerställa informationen till konsumenterna till exempel vid återkallande av produkter.

Produkternas säkerhet 2

Bekämpning av salmonella ingår i varje fas av kalkonuppfödningen allt från foderindustrin till den färdiga produkten. I Finland får det inte finnas salmonella i någon enda länk av kedjan, och förekomsten av salmonella undersöks regelbundet som en del av egenkontrollen. Eventuell förekomst saneras omedelbart.

Finlands nordliga förhållanden ger vår livsmedelskedja vissa fördelar framför allt när det gäller produktsäkerhet. Djur- och växtsjukdomar och skadedjur sprids i vårt svala klimat inte lika lätt som i sydligare länder. Finland är självförsörjande med grundvatten och vattnet vi använder är av ytterst hög kvalitet. I Finland kan man ge djuren obegränsat med dricksvatten som uppfyller kraven för hushållsvatten, något som inte är möjligt i många andra länder. Rent vatten minskar risken för sjukdomar, eftersom patogener trivs i vatten av dålig kvalitet.

Tryggt och viktigt arbete

Personalens välmående och trygghet är extra viktiga för oss. Arbetarsäkerheten har hela tiden en viktig roll i verksamheten. Arbetarsäkerheten utvecklas genom ett långsiktigt arbete som kräver noggrannhet och daglig planering. I hela arbetsprocessen fästs uppmärksamhet vid arbetarsäkerheten och ergonomin. Pensionsbolaget Ilmarinen har varit med och planerat vårt program för välmående i arbetet.

Länsi-Kalkkuna sysselsätter i Säkylä över 120 proffs inom livsmedelsbranschen och erbjuder dessutom varje år ansvarsfulla sommarjobb åt flera tiotal personer.

Kvalitet är viktigt för oss och våra kunder

Kvalitet är viktigt för oss och våra kunder

All vår verksamhet och varje beslut vi fattar är inriktat på en oklanderlig produkt och service. Detta kan vi garantera genom att kontrollera hela kalkonkedjan, från fåglarnas uppfödning till produkternas färdigprocess.

Vi arbetar dagligen med både kvalitets- och produktsäkerhetsfrågor. Arbetet baserar sig på certifikatet FSSC 22000 som vi beviljats. Det innebär att vi har rutiner och praxis som garanterar en hög produktsäkerhet. Vi utbildar regelbundet vår egen personal och kräver av våra egna varu- och tjänsteleverantörer en prestation som uppfyller standardens krav.

ISO 22000 är en ledningssystemstandard för livsmedelssäkerhet som omfattar hela leveranskedjan. FSSC 22000 är en livsmedelssäkerhetsstandard som är godkänt av den globala organisationen Global Food Safety Initiative (GFSI), som baserar sig på ISO 22000 -standardien och som krävs av många av världens största återförsäljare.